İZMİR VE EGE GÖZLÜKÇÜLER & OPTİSYENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin adı: ( İZMİR VE EGE GÖZLÜKÇÜLER & OPTİSYENLER DERNEĞİ )’ dir. Merkezi Konak/İZMİR’dir.
Dernek Şube, lokal ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI
5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna göre yayımlanmış Yönetmelik gereği toplumun ve fertlerin göz sağlığını korumak üzere refraksiyon muayenelerinin artmasını ve sağlıklı bir görüş ve görme için gözlük ve kontak lens kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak.
Dernek üyeleri arasında, mesleki birlik, yardım ve sosyal dayanışmayı sağlamak, mesleğin bilimsel ve teknik anlamda gelişimini ve ülke genelinde optik-optometrik mesleklerinin eğitim, öğretim, mevzuat ve uygulama yönünden gelişmesini sağlamak. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için federasyon kurma veya kurulmuş olan bir federasyona katılmak.

MADDE 3: YAPACAĞI FAALİYETLER
5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna göre yayınlanmış yönetmelik gereği toplumun ve fertlerin göz sağlığını korumak üzere;
a) Gözlükçülük/Optisyenlikle ilgili pratik yöntemleri, her türlü hammadde, alet, malzeme,makine, fabrika,tesis kuruluşları ile ilgili yeni teknolojileri, bu araç ve gereçlerin yurtiçi üretim ve tüketim seviyelerini inceleyerek, elde edilecek bilgileri derlemek ve bunları üyelerin istifadelerine sunmak,
b) Yurt düzeyinde gözlük ve kontak lens kullanan ve kullanacak olan çeşitli göz bozukluğuna haiz kişilerin, miktar ve dağılımına ait bilgiler toplamak ve kıymetlendirmek,
c) Yurt içi ve dışında, gözlükçüler/optisyenler, optisyenlik müesseseleri , fabrika ve tesislerin yer ve dağılışı ile, buralarda çalışan çeşitli personel ve usta, kalfa, çıraklar hakkında muhtelif bilgiler derlemek ve çalışanlar arasında mesleki bilgi birliğini sağlamak için çalışmalar yapmak,
ç)Optisyenlik kanun ve mevzuatı ile optisyenlere/gözlükçülere ve gözlük malzeme ve ticaret ile uğraşanlara tahmil edilen çeşitli iş ve işlemler ve görevlerin, halkın göz sağlığı ve meslektaş ve üyeler için iyi ve kolay görebilmesine yardımcı olacak faaliyetlerde bulunmak,
d)Optisyenlerin/gözlükçülerin teknik iş kademelerine ve mesleki haklarını ilgili kamu kuruluşlarına sunmak
e) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izin alınarak, meslek içi eğitim ve seminerler düzenlenmesi, optisyenlik / gözlükçülük konusunda yurtiçi ve dışı eğitim kuruluşlarından sağlanacak bilgilere dayanarak,Optisyenlik Kanunu’nda öngörülen eğitim ve ders programlarının, tatbikatçıya ve halkın göz sağlığına daha uygun seviyelere getirebilmesi için, yetkili kamu kuruluşlarına teklif ve temennilerde bulunmak, gerekli hallerde, kısa süreli meslek içi eğitim ve seminerler düzenlenmesi, usta, kalfa ve çırakların bilgilerinin tazelenmesi için Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile işbirliği yapmak ve bu eğitimlere katkılarda bulunmaktır; medeni kanunun 91. ve 92. maddeleri hükümleri uygulanır.
f) Halkın göz sağlığının iyileştirilmesinde, mesleki ve üyeler arası disiplinin tesisi suretiyle, göz reçetelerinin yapımında, hataların önlenmesi, iş kalitesinin yükseltilmesi için, üyeler arası kontrolü sağlamak, bu konularda yetkili sağlık kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak,
g)Bütçe uygulama talimatına ait ekli listeyi üyelerine ve kamu kuruluşlarına dağıtımını sağlamak, muhasebe servislerinin liste uygulamalarında yardımcı olmak, yurt düzeyindeki yazışmaları sürdürmek, gerektiğinde optisyenlik / gözlükçülük mesleği ve mesleğe ait alet ve makinelerle ilgili sergi, teşhir mağazası açmak, ilgili kuruluşlarla yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda göz taramaları ile toplumun göz ve görme sağlığı konusunda yardımcı olmak,
h) Üyelerle ilgili sosyal faaliyetleri, meslekle ilgili bilgi ve gelişmeleri üyelerine duyurmak, halka bu konularda bilgi aktarmak için gerektiğinde gazete, dergi ve bülten çıkarmak,
ı) Bakıma muhtaç yurttaşların göz muayenelerini yaptırıp, ücretsiz gözlüklerini temin etmek,
i) Dernek üyeler arasında Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşmayı sağlamak üzere üyelerin katılarımları ile Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı kurmak,
j) Meslektaşlar ve üyeler arası ilişkinin tesisi için, balo, piknik, eğlence, konferans, gezi, yurtiçi ve dışı fuar, sergi ve panayırlara katılma gibi, müşterek faaliyetleri organize etmek,
k)Gözlükçülerle/Optisyenlerle ilgili her türlü hammadde, alet, malzeme, makinelerin ithal veya ihracına ilişkin bilgiler derlemek suretiyle, üretici ve tüketici kitle arasındaki diyalogun kurulmasına ve bu faaliyetlerin meslek ve yurt ihtiyaçlarına uygun düzeye getirilmesine yardımcı olmak için çalışmalar yapmak, bu konudaki çeşitli standartların geliştirilmesi için gerekli Kamu Kuruluşlarına teklif ve önerilerde bulunmak,
l) 5193 sayılı Kanun ve Yönetmeliğin reklam ve yasaklar maddelerinin denetimini sağlamak, ilgili kuruluşlara haber vermek ve uygulanmasını sağlamak,.
m)Derneğin amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kanun ve yönetmelik çerçevesinde yurt dışında veya içinde bulunan kişi ,kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardımlar sağlamak,
n)Optisyenlik eğitimi veren yüksek okullarla mesleğin gelişimi ve ilerlemesi amacıyla ilişkilerde bulunmak, seminerler düzenlemek burada eğitim gören optisyen adaylara mesleki uygulamaları göstererek staj programları uygulamak.

MADDE 4- DERNEĞİN KURUCULARI
Derneğin kurucuları (10) kişiden ibarettir. Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitirmiş kurucuların kimlikleri aşağıya çıkarılmıştır ;
No, Adı ve Soyadı, Doğum tarihi ve yeri, Tabiiyeti, İş adresi ve İkametgah adresi:
1- Ersin AKBAYLAR, Cemal,1952-Bayraklı, T.C. 846 Sk. No:36/A Konak-İzmir, İnönü Cd. No:599 Daire:15 Hatay/İZMİR (Gözlükçü )
2- Yılmaz DİLEKLİ, Rıza, 1938- Manisa T.C. 848 Sk. No:86/B Konak-İzmir, 40 Sok. No:66 C Blok K:2 Güzelyalı/İZMİR (Gözlükçü )
3- İsmail ÖZVARDAR, Rasim, 1944 Kumanova, T.C. 846 Sk. No:6/9 Konak-İzmir, 1851/5 Sok. No: 54/2 Karşıyaka/İZMİR (Gözlükçü )
4- Hayri Nadir Angın ANDAŞ, Hüseyin, 1941, T.C. 848 Sk. No:55 Konak-İzmir, 174 Sok. No: 14 K:3/9 Basınsitesi/İZMİR (Gözlükçü )
5- Mahmut BECERİK, Rıza, 1340- Vidin, T.C. 848 Sk. No:86/C Konak-İzmir, Mithatpaşa Caddesi No:695/3 İZMİR (Gözlükçü )
6- Cevdet ANAGÜL, Ahmet, 1933-Gümülcine,T.C. 848 Sk. No:41/A Konak-İzmir, 168 Sok. No:63 K:4/10 Hatay/İZMİR (Gözlükçü )
7- Adnan dokur, Ali, 1955- İZMİR, T.C. 848 Sk. No:72 /A Konak -İzmir, Aziziye Mah. 575 Sok. No:10/6 İZMİR (Gözlükçü )
8- Latif AKBAYLAR, Hasan, 1944- Kumanova, T.C. 846 Sok. No:38/A Konak/İZMİR, Mithatpaşa Cad. No:372/3 İZMİR (Gözlükçü )
9- Bilgi AKBAYLAR, Hasan, 1936- Kumanova, T.C. 846 Sok. No:37/C Konak/İZMİR Mithatpaşa Cad. No:372/6 İZMİR (Gözlükçü )
10- Tayfun Naci TERÜN, Cemal, 1949-İzmir, T.C. 140 Sok. No:6/3 D:7 Karşıyaka/İZMİR (Gözlükçü )

 

 

MADDE 5: DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞARTLARI
a) ÜYELİK ŞARTLARI:Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler ile, Türkiye’de ikamet eden 5193 sayılı kanun ve meslekle ilgili merci kanunlar uyarınca kanunen yetkili kuruluşlardan Gözlükçü Ruhsatnamesi veya Optisyenlik diplomasına sahip kimseler veya tabipliği bırakmış Göz hastalıkları uzmanı hekimler asli üye olabilirler. Optisyenlik okullarında okuyan öğrenciler ile yanlarında mesul müdür çalıştıran optisyenlik müessesi sahipleri, sektöre mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler, çalışan kalfa ve ustalar yazılı başvuruları olması halinde yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda fahri üye olabilirler.
b) Derneğin iki türlü üyesi vardır : ASLİ ÜYELER, FAHRİ ÜYELER
ASLİ ÜYELER: Genel Kurula katılan ve AİDAT ödeyen üyelerdir .Genel Kurulda bir oy hakkı olup,bizzat kullanarak diğer üyelerle eşit haklara sahiptirler. Ancak aidat borcu olan üyeler oy kullanamazlar.
FAHRİ ÜYELER: İsterlerse aidat öderler. Genel Kurulda oy hakları yoktur. Üyelik için ÜYELİK FORMU doldurarak, Yönetim Kurulu’na başvururlar. Başvurular en geç (30) gün içinde karara bağlanır. İzmir dışındaki üye adaylarının soruşturulması için, Yönetim Kurulu üyelerden birini veya o yörede çalışan başka bir Dernek üyesini görevlendirebilir. Kaydolan üyelere, kimlik kartı, reçete kayıt defteri ve diğer lüzumlu belgeler verilir. Üyeliğin devamınca kimlik yenilebilir.
c) ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Her üye istifa hakkına haizdir. Dilediği zaman üyelikten çıkabilir. Tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına aykırı harekette bulunan üyeler disiplin Kurulu kararı ile uyarılır, tekerrürü halinde geçici veya kesin olarak dernekten ihraç edilir. Disiplin Kurulu kararına karşı üye Genel Kurul nezdinde itiraz edebilir. Genel Kurul’un kararı kesindir. Kanuni haklarını kaybedenler ile üyelik şartlarına haiz olmadığı anlaşılan ve üyelik sıfatını sonradan kaybeden ve yıllık aidat borçlarını ödemesi için yapılan tebligata rağmen 30(otuz) gün içinde ödemeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılanlar, dernek mallarından ve paralarından bir hak talep edemezler. Üyelik dönemine ait BORÇLARINI ödemeye mecburdurlar. Çıkarılan üyeler Dernek faaliyetlerinden yararlanamazlar

MADDE 6- ÜYELERİN HAKLARI:
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet,

din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek

malvarlığında hak iddia edemez.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

MADDE 7- DERNEĞİN ORGANLARI
A) GENEL KURUL, B) YÖNETİM KURULU, C) DENETLEME KURULU D) DİSİPLİN KURUL’ undan ibarettir. Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim  kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler, yönetmelikte gösterilir.

 

Lüzumu halinde Yönetim Kurulu Kararı ile merkeze bağlı temsilcilikler, teknik danışma, istişare, mesleki yayın, hukuki sorunlar ve benzeri komisyonlar kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurullarının görevleri devredilemez. Yönetim Kurulu ihtisas komisyonlarını Derneğe üye meslektaşlar arasından veya hariçten kurabilir.

MADDE 8- GENEL KURUL: Derneğin en yetkili danışma organıdır. Derneğe kayıtlı MERKEZ üyelerinden ve şubeyi (şubeleri) merkez Genel Kurulu’nda temsil eden delegelerden teşekkül eder. Olağan Genel Kurul toplantısı üç yılda bir mayıs ayında yapılır. Üyeler, toplantıya aidatlarını ödemiş ve yönetim kurulunca hazırlanmış üye listesini imzalayarak ve kimliğini göstererek katılırlar. Aidat borcu olan üye oy kullanamaz ve dernek organlarına seçilemez. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

    a)Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; Yönetim veya Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 ‘inin yazılı istediği üzerine, her zaman yapılabilir. Bu toplantının yapılabilmesi, lüzumunu belirlenmesini müteakip en çok otuz (30) gün içinde sağlanır. Dernek üyelerinin, 1/5’inin yazılı istediği üzerine, yapılacak olan olağanüstü genel kurul kararının kabulü için, üyelerin bu başvurularını tek tek noter tarafından onaylı imza ile yapmak zorunludur. Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurul’u toplantıya çağırmadığı takdirde, Denetleme Kurulu’nun veya toplantıyı isteyen üyelerden birinin müracaatı üzerine, SULH hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç üyeyi, genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

    b) Yönetim kuruluna girmek isteyen kişi/kişiler, ilgili genel kurul toplantısından en geç on (10) gün önce dernek sekreterliğine yazılı olarak başvurmak zorundadır.  Bu gibilerin genel kurula üç (3) gün kalana kadar dernek internet sitesi üzerinden kendilerini tanıtmak ve ifade etmek hakları vardır.

MADDE 9- GENEL KURUL’A ÇAĞRI USULÜ, İLAN, YETER SAYI, TOPLANTININ YERİ VE YAPILIŞI:
Çağrı Usulü ve İlan
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.
Toplantı Yeri
Genel Kurul toplantıları merkezde ya da yönetim kurulunun uygun göreceği yerde yapılır.
Genel kurul sonuç bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
a)Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b)Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.
Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.
Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimi ve eklerini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.
Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

MADDE 10- DERNEK TÜZÜĞÜ’NÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞECEĞİ:
Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurul’da görüşülebilir. Tüzük değişikliği toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluyla alınabilir. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernek kuruluşlarındaki usule uygun yapılır.

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için  genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 11- GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Dernek Organlarını seçmek,
b) Tüzüğü değiştirmek,
c) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşmek ve Yönetim ve Denetim Kurulu’nu ibra etmek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
f) Derneğin federasyon halinde birleşmesine (veya ayrılmasına) karar vermek,
g) Derneğin feshini kararlaştırmak,
h) Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelikleri onaylamak,
i) Mevzuatta ve tüzükte Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevleri ifa etmek,
j) Uluslar arası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki Dernek ve Kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermektir.
k) Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı vermek, dernek organlarını denetlemek ve haklı sebepleri varsa görevden almak.

MADDE 12- GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA
Genel kurulda oylama Yönetim ve Denetim seçiminde gizli, diğer oylamalarda açık oylama usulüyle yapılır. Genel kurul kararları, genel kurula katılanların oy çokluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

MADDE 13- YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla (3) üç yıl süre ile, 7 asil, 7 yedek üye olarak seçilir. Yönetim Kurulu seçimi takip eden 3 gün içinde, seçilen en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, Dernek Başkanını, Başkan Yardımcısını, Sekreteri ve Saymanını seçer . En çok (7) gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adları, soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri, uyrukları ve adreslerini gösteren GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİM FORMU başkan tarafından doldurularak 6 nüshası en büyük Mülki Amirine yazı ile verilir.
BAŞKAN: yönetim kurulunu temsil eder. Yönetim Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırır toplantılara başkanlık eder, yazışmalara imza eder. Yönetim kurulu kararlarının gerektirdiği işleri yürütür. Sayman ile birlikte harcama belgelerini imzalar. Bankadan para çeker.
BAŞKAN YARDIMCISI: Başkanın izinli olduğu zamanlarda ona vekalet eder, başkanın katılmadığı toplantılarda onun görevini yapar.
SEKRETER: Derneğin iç işlerini yönetir, yazışmaları Başkan ile birlikte imza eder, üye kayıt defteri, karar defteri, gelen giden evrak kayıt defterini düzgün bir şekilde tutar.
SAYMAN: Derneğin hesap işlerini yönetir. Vezne defterini, bütçe kesin hesap bilanço defterini, demirbaş defterini, alındı belgesi kayıt defterini tutar. Başkan ile birlikte sorumludur. Alındı belgelerini imzalar, nakit para işlerini yönetir. Başkan ile birlikte harcama belgelerini imzalar, tahsil edilmiş gelir makbuzlarını ve evraklarını beş yıl saklar. Yeni seçilen saymana devreder. Dernek kasasında kanunda belirtilen miktardan fazla para tutmaz, fazlasını bankaya derneğin hesabına yatırır.
Temsil görevi, yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir. Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgeler, yönetmelikle gösterilir.

MADDE 14- YÖNETİM KURULU’ NUN GÖREV VE YETKİLERİ, KURULMAMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM
Derneğin TEMSİL’i Yönetim Kurulu’na aittir. Temsil görevi Yönetim Kurulu’nca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Geçerli bir mazereti olmaksızın toplantılara üst üste üç defa katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği düşer, yerine ilk yedek alınır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır.Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin gelmesine rağmen üye tam sayısının yarısının altına düşerse ; genel kurul,kalan yönetim kurulu üyeleri ya da denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.Çağrı yapılmazsa , üyelerden birinin istemi üzerine ,sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapar :
a) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
b) Amaçların gerçekleşmesi için gereken her türlü tedbiri ve kararları almak ve bunları yürütmek,
c) Genel Kurul kararlarını uygulamak, yıllık çalışma programını gerçekleştirmek,
d) Gelecek dönem bütçe teklifini, çalışma programını, kadroları hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak,
e) İhtiyaç duyulan yerlerde temsilcilikler açılmasını veya kapatılmasını karara bağlamak, şube bütçelerini incelemek ve onaylamak, şube kurucularına yetki vermek,

f) Mesleki ihtilafların çözümünde ehlivukufluk ve hakemlik yapabilecek ve meslek içi eğitim programlarının ameli kısmı için eğitmenlik yapabilecek üyeleri seçmek,
g)Bütçe Uygulama Talimatına esas teşkil etmek üzere Optisyenlik/gözlükçülük mesleğine ilişkin fiyat liste ve tarifelerini teşkil edeceği komiteler marifeti ile ilgili kurumlara önermek
h) Kamu Kuruluşları personelinin eş ve çocuklarının, emeklilerin reçeteli gözlüklerinin
yapımında, üyelerle bu kuruluşlar arasında düzenlenen protokolları onaylamak, kuruluşlar ile üyeler arasındaki iş ilişkilerini düzenlemek ve yardımcı olmak,
i) Resmi kuruluşlarca onayı ve tarifeye uygunluğunun tetkiki istenen gözlük faturalarını
gerekiyor ise onaylamak,
k) Üyelerine kimlik kartı veya üyelik yazısı verilmesini sağlamak,
l) Mesleki kurslar açılması, seminer, konferans, gezi tertiplenmesi, sergi, panayır ve yurtiçi ve dışı fuarlara katılınması iş ve işlemlerini düzenlemek ve bu kabil hizmetleri yürütmek,
m) Diğer gözlükçü/optisyen Dernekleri ile müşterek toplantılar tertibi suretiyle mesleki sorunların çözümünü sağlamak,
n) Derneğin mülkü olan bina ve tesislerin işletilmesi, bakım ve onarımın sağlanması, demirbaşların korunmasını temin etmek,
o) Üyelere lüzumlu meslekle ilgili matbu evrak, form, defter, listelerin basımı, tevzi’i, dergi, bülten ve benzeri yayın organının çıkarılması işlerini yürütmek,
p) Ücretli personelin özlük haklarının ve çalışma düzenlerinin sağlanmasını temin etmek,kadrosu verilen personelin atanmasını yapmak, personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
q) Arşivin, devreden kıymetli evrak, defter ve kayıtlarının, demirbaşların muhafazasını sağlamak, bütçeden öngörülen veya lüzumlu olan her türlü demirbaş eşyaları ve gayrimenkulleri satın almak, satışına karar verilenleri satmak,
r) Sosyal Dayanışma Fonu tesis etmek veya yardım sandığı kurmak ve tesis edildiği takdirde, bunun işletmesini sağlamak,üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için lokal açmak
s)Derneğin amacının ve üyelerinin menfaatlerinin temini için kanun,tüzük ve yönetmelik çerçevesinde hukuka aykırılıkları tespit etmek, ilgili merciilerle bu hususta istişarelerde bulunmak ve gerektiğinde yasal yollara başvurmak ve bu amaçla derneğe ücretli avukat tayin etmek
t) Tüzüğün ve mevzuatın yüklediği işlerin yapılmasını sağlamaktır.

MADDE 15- DENETLEME KURULU’ NUN TEŞKİLİ, GÖREVLERİ VE DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden kurulur. Denetleme Kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla, Derneğin işlemlerini, defterlerini, hesaplarını ve bu hesapların istinat ettiği belgeleri denetler, hazırlayacağı raporu Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Seçimleri müteakip iki gün içinde başkanını belli eder ve Yönetim Kurulu’na bildirir. Önemli konuların görüşülmesinde, Denetleme Kurulu üyeleri toplantılara katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

MADDE 16- DİSİPLİN KURULU
Disiplin Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden teşekkül eder. Tüzüğe aykırı hareket eden, mesleğin gerektirdiği birlik ve beraberliği bozan, fiyat listelerine aykırı davranan, reçetelerdeki gözlükleri yanlış yaparak, halka zarar veren, teknik hususlarda ihmal ve lakayid gösteren, Genel Kurul kararlarına uymayan, optisyenlik kanun ve mevzuatına aykırı harekette bulunan, diğer üyelerin toplu menfaatlerini açık şekilde haleldar edici aşırı rekabette bulunan, üyelik vecibelerini yerine getirmeyen üyeler hakkında soruşturma yaparak, UYARMA, Dernekten GEÇİCİ veya DAİMİ İHRAÇ cezaları verilir. UYARMA CEZASI kesindir. Üyelerin kanuna aykırı işlemlerinin tespiti halinde keyfiyet ayrıca resmi kurumlara da bildirilir. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu adına görev yapar. Tüzüğe aykırı davranışı olan üyenin durumunu inceleyerek, ilgilinin savunmasını alır. Sonucu disiplin cezası teklifi ile Yönetim Kurulu’na bildirir. Disiplin Kurulu kararları, Yönetim Kurulu’nca icra edilir.

MADDE 17-DİSİPLİN KURULU SEÇİMİ
Disiplin Kurulu, seçimi müteakip 2 gün içinde toplanarak, Başkanını seçer ve sonucu Yönetim Kurulu’na bildirir. Bu kurul soruşturma ve çalışmalarını, Yönetim Kurulu’nca havale edilen işlere hasreder. Resen soruşturma yapamaz.

MADDE 18-DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRET
Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

MADDE 19-TEMSİLCİLİK
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

MADDE 20- ŞUBELERİN KURULUŞU
Genel Kurul kararı veya genel kurulun yetkili kıldığı Yönetim Kurulu Kararı ile, yurdun diğer yerlerinde, merkeze bağlı şubeler açılabilir. Şube açılmasına karar verildiği takdirde, Yönetim Kurulu’nca yetkili kılınan ve şubenin açılacağı yerde en az (6)  aydan beri ikamet eden üyelik şartlarına haiz en az 3 kişi marifetiyle, Mahalli Mülkiye Amirine müracaatta bulunulur.

a)Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı Bildirimini (EK-2) ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler.

b)Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

c)Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

d) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,

e) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,

f) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

Çocuk derneklerinin şubelerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk dernekleri şubelerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

MADDE 21- ŞUBELERİN ORGANLARI
Kurulacak her şubenin
A) Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
C) Denetçisi bulunur.

MADDE 22-ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI
Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

MADDE 23- ŞUBE GENEL KURULU’NUN GÖREVLERİ :
a) Şube organlarını seçmek,
b) Tüzük değişikliği konusunda merkeze iletilecek şube tekliflerini karara bağlamak,
c) Merkez Genel Kurul toplantısına Başkan ile birlikte katılacak diğer iki (2) temsilcisini seçmek, her temsilcinin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.
d) Şube Yönetim Kurulu ve deneticinin raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek,
e) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek ve merkezin onayına sunmak,
f) Merkezin tanıyacağı yetki dahilinde, şubeye lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
g) Şubenin FESHİ konusunda merkeze teklifte bulunmak,
h) Mevzuatta ve Tüzükte Şube Genel Kurulu’nca yapılması öngörülen diğer görevleri yapmak.

MADDE 24- ŞUBE YÖNETİM KURULU’NUN TEŞKİLİ
Şube Yönetim Kurulu,Şube Genel Kurulunca 3 yıl süre ile seçilen 5 asil ve 5  üyeden az olmamak kaydıyla seçilir. Seçimi takip eden 2 gün içinde kendi Başkanını ve Sekreter ve Sayman üyelerini belli eder, ve 7 gün içinde Mahalli Mülki Amirine ve merkeze bildirir.

MADDE 25- ŞUBE YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ
Şubeye Genel Kurul ve merkez tarafından verilen görevleri ifa eder. Yıllık gelir ve gider bütçelerini uygular.Şubeye ait iş ve işlemlerin merkezin direktifleri doğrultusunda yürütülmesini sağlar. Şubeye ait kanuni defterlerin, kayıtların tutulmasını sağlar, şube çalışma raporu ve gelecek dönem bütçe teklifini hazırlayarak, şube Genel Kurulu’na sunar ve sonucu merkeze iletir. Tüzük ve mevzuatın merkeze yüklediği görevlerden şubeye ait olanlarını yapar. Taşradaki üyelerin bu tüzük ve Genel Merkez direktiflerine uyumunu sağlamakla ilgili çalışmaları yürütür.

MADDE 26- ŞUBE DENETİCİSİNİN GÖREVLERİ
Denetçi şube Genel Kurulu’nca 3 yıl içinde seçilen 1 asil 1 yedek üyedenibarettir.Yılda en az 3 defa şubenin işlemlerini, hesap ve defterlerini, belgelerini denetler ve şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a verir.

MADDE 27- ŞUBE İŞLEMLERİNDE USUL
Şube faaliyetlerinin yürütülmesinde USUL’e ilişkin işlemler, merkezde uygulanan usullerin basitleştirilmiş şekli ile yürütülür. Bunlara ait iç sirküler düzenlenir. Merkeze ait faaliyetlerden şubece yapılması uygun ve zorunlu görülenler Merkez Yönetim Kurulu’nca şubelere verilebilir.

MADDE 28- ŞUBE ÜYELERİNİN SORUŞTURMA İŞLEMLERİ
Hakkında soruşturma istenecek, Tüzüğe aykırı davranan şubeye bağlı üyeler için merkez Disiplin Kurulu üyeleri görevlendirebilir veya şube Yönetim Kurulu’na soruşturma görevi verebilir.

MADDE 29- DERNEĞİN FESHİ:
Dernek Genel Kurul’u her zaman Derneğin feshine karar verebilir . Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde en büyük Milkiye Amirine yazı ile bildirilir. Fesih kararında şubelerin feshi de belirtilir. Fesihle ilgili Genel Kurul toplantılarına şubelerden (2) şer temsilci katılır, bunlar oy kullanırlar.

MADDE 30- İNFİSAH :
Derneğin acze düşmesi veya Yönetim Kurulu’nun teşkiline imkan kalmaması tüzüğün 6. maddesindeki yeter sayının olmaması sebebiyle üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmadığı hallerde Dernek infisah eder.Her üye sulh hakiminden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

MADDE 31- DERNEK VARLIĞININ TASFİYESİ
Derneğin fesh edilmesi veya tasfiye edilmesi veya mahkemece kapanması halinde her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile paraları Mehmetçik vakfına kalır.

MADDE 32- DERNEĞİN GELİRLERİ :
a)Yıllık üye aidatları bugün için 220-TL olup,üye aidatları her üç yılda bir yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurulca her yıl için olmak üzere belirlenir. Aidatlar o yıla ait ocak ayı içerisinde ödenir.
b) Dernekçe tertiplenen gezi, eğlence, balo, yemek, konser, konferans, seminer gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
c) Dernek mallarının kiraya verilmesi veya satılması ile elde edilen gelirler
d) Üyelerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağış ve yardımlar.
e) Öteki gelirlerdir.

MADDE 33- DERNEK GİDERLERİ
Derneğin asgari ücret miktarını aşan giderleri için Yönetim Kurulu kararı gerekir. Bu sınıra kadar Başkanın direktifi ile yapılan harcamalar müteakip oturumda Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur. Bütçede gösterilmek ve Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle merkez ve şube Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine katıldıkları Yönetim Kurulu ve Denetleme toplantıları için, huzur hakkı verilebilir. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir.Verilecek ücret ile her türlü ödenek,yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur.Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret,huzur hakkı veya başka ad altında herhangi bir karşılık ödenmez. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur.

MADDE 34-DERNEK GELİR GİDER BELGELERİ
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Bu belgeler; yönetmelikte de gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 35 -ALINDI BELGELERİNİN BİÇİMİ
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

MADDE 36-ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ
Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.
Dernekler birimleri; basımevleri tarafından bildirilen alındı belgeleri ile ilgili bilgileri kontrol eder ve ilgili dernek ve basımevinin adını, alındı belgesi ciltlerinin adedini, başlangıç ve bitiş numaraları ile seri numaralarını Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterinin bir satırına kaydeder.
Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir.
Alındı Belgesi Takip Defteri kullanılmaya başlanılmadan önce, sayfalarının sıra numarasıyla teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker il dernekler müdürlüğünün mühürü ile mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu ile onay tarihi belirtilerek, il dernekler müdürü tarafından imzalanır. Bu defter, ayrıca bilgisayar ortamında da tutulur.

MADDE 37-ALINDI BELGELERİNİN DEFTERE KAYDI
Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.
Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.
Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.
Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak yukarıda belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.
Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir. Gerekli işlemlerin yapılması için durum, dernekler birimleri tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilir.

MADDE 38-ALINDI BELGELERİNİN KULLANIMI
Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.
Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.
Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir; sureti dosyasında muhafaza edilir.

MADDE 39-YETKİ BELGESİ
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.
Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

MADDE 40-GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ
Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000.- YTL’yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.
Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

MADDE 41-DERNEK TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER
Dernek işletme hesabı esasına göre defter tutar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşıyorsa dernek takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.
Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.
Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.
Tutulacak defterler
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu maddede sayılan ve dernekçe tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Kayıt usulü

Dernekler yönetmeliğine göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler mürekkepli kalemle yazılır.
Defterler bilgisayar ortamında da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir.
Yevmiye defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilebilir. Diğer defter ve kayıtlara rakam ve yazılar yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yanlış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına veya ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. Yanlış rakam ve yazının çizilmesi halinde, bu rakam ve yazıyı çizen tarafından paraflanır.
Defterlere geçirilen bir kayıt; kazımak, çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirilemez.
Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
Derneğe ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.

 

 

Kayıt zamanı

İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak, gelir ve gider kayıtları;
a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.
b) Dernek kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkililerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanarak tutuyorsa, işlemlerin bunlara kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırkbeş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez. Dernek defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırkbeş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.
Hesap dönemi
Dernekte hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 ocakta başlar ve 31 aralıkta sona erer.
Defterlerin tasdiki
Dernek Yönetmelikte yazılı defterleri kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya yönetmelikte belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.
Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

MADDE 42- ŞUBE GELİRLER VE GİDERLERİ
Şubelerin gelir ve giderleri bu tüzükte yazılı esaslara göre toplanır ve harcanır. Defter ve kayıtlar aynı prosedüre tabidir. Belirlenecek talimata göre şubelerle merkez arasında ödenecek aktarmaları karşılıklı düzenlenebilir.

MADDE 43-DERNEĞE AİT GÜNLÜK İŞLERİN YÜRÜTÜLMESİ:
Derneğin muamelat,muhaberat ve çeşitli işlerin yürütülmesi, bina ve tesislerin işletilmesi için, yıllık bütçelerle belirlenen kadrolara atama yapılarak, memur ve müstahdem çalıştırılabilir. Bu personellin hizmet akitleri, çalışma koşulları, ücretleri ve özlük hakları, görülecek işin mahiyetine göre, kanun ve mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca veya işveren vekilince karşılıklı belirlenir. Başkan veya vekili işveren olarak akit ve anlaşmaları imzalar. Şubelerin günlük işlerinin yürütülmesinde, personel çalıştırılmasında merkezdeki esaslara göre hareket edilir.

MADDE 44- GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ
Toplantıda hazır bulunan ve Kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir. Diğer organların kararlarına karşı, Dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

MADDE 45-PLATFORMLAR
Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.

MADDE 46 –KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELER
Derneğin, görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapabilmesi, ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Ancak, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklıdır. Projelerin, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması şarttır. Yapılacak protokol çerçevesinde, projenin yürütülmesinden sorumlu olan, kamu kurum ve kuruluşu ile derneğin eşit sayıda temsilcilerinden oluşan ve tercihen koordinatörlüğünü dernek temsilcilerinden birinin yaptığı bir proje yönetim grubu oluşturulur. Protokolde, proje yönetim grubunda proje saymanı olarak dernek saymanının yer alması zorunludur. Proje yönetim grubu, yapılan protokol ve projenin örneğini yönetmelik EK- 23’de gösterilen Proje Bildirimine ekleyerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde projenin tarafı olan dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine vermekle yükümlüdür.
Kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler yürütecekleri ortak projelerde kendi kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı hallerde, ortaklık anlaşması çerçevesinde, proje maliyetine sağlayacakları nakdi katkıları ortak bir hesapta bloke ederler. Kamu kurum ve kuruluşları projelere en fazla ayni veya nakdi yüzde elli katkıda bulunabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları proje süresini geçmemek şartıyla, ortak projeye arsa tahsisinde bulunabilir. Proje çerçevesinde yapılacak harcamaların bir bankada açılacak ortak bir hesaptan yapılması, harcamaların belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıl suretlerinin dernekler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunda saklanması zorunludur.
Bu şekilde yürütülen projelerin gerçekleşme durumu ve bu projeler için yapılan harcamalar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından denetlenebileceği gibi, mülki idare amirleri tarafından da denetlenebilir.

MADDE 47-ULUSLAR ARASI FAALİYET
Derneğimiz, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler.

MADDE 48-DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 49-DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 50- TÜZÜKTE OLMAYAN HÜKÜMLER
İş bu tüzükte bulunmayan hususlar için 5253 sayılı dernekler kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelikle medeni kanunun ilgili hükümleri yönetim kurulunca uygulanır.

 

Başkan Ferruh EROĞLU
 

Başkan Yardımcısı Emir ATAŞEN
 

Genel Sekreter Kamil Nuri GİZER
 

Sayman Cem Aloğlu
 

Üye Burçin KÜÇÜKÖREN
 

Üye Derya DURAK 
 

Üye Nejdet ÇALIŞKAN